Vymezení nadací

 

Co jsou nadace a nadační fondy?

Nadace a nadační fondy se zabývají především organizovanou filantropií. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat finanční a jiné dary a podporovat jejich prostřednictvím obecně prospěšnou činnost. Hlavními příjemci podpory jsou nestátní neziskové organizace, které tuto činnost vykonávají - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

Grantování
Hlavní náplní nadační činnosti je rozdělovat peníze v podobě grantů jiným neziskovým organizacím a dalším subjektům, popř. i potřebným jednotlivcům. Nadace a nadační fondy nejen grantují, ale vyvíjejí také vlastní aktivity - tzv. operační programy.

Operační programy
Mezi operační programy patří ty aktivity nadací a nadačních fondů, které nejsou zaměřeny na rozdělování grantů. Operační programy mají často vzdělávací a osvětový charakter (veřejné debaty, semináře, konzultace) a souvisí se zaměřením nadačního fondu nebo nadace.

Jak lze ověřit, zda je nadace nebo nadační fond dobře spravován?

Transparentní grantování:
Nadace a nadační fondy zveřejňují ve svých výročních zprávách (popř. i na svých webových stránkách) vyhlášení programů a seznam udělených grantů. Nadace a nadační fondy zveřejňují jména členů hodnotících komisí.

Správní rada: 

                                                                                              

Ve správní a dozorčí radě zasedají důvěryhodné osobnosti

 

 

Audit:                                                                                                        

Výrok auditora potvrzuje bezchybné hospodaření nadace nebo nadačního fondu.

Principy etického chování:                                                                 

Nadace je signatářem dokumentu Fóra dárců - asociace nadací "Principy etického chování nadací" nebo je členem Asociace nadačních fondů.

Finanční zpráva:
Finanční zpráva nadace potvrzuje hospodárné zacházení s finančními zdroji

 

Filantropické subjekty, které vznikly v období první republikybyly s výjimkou Hlávkovy nadace zrušeny za éry komunismu. Na počátku 90.let 20.století nastal, především kvůli chabé legislativě, boom zakládání nových nadací. Do roku 1997 jich v ČR existovalo přes 5000. V této době bohužel nadační subjekty nabyly celkově nelichotivé pověsti a image, zejména kvůli případům fiktivních či podvodných nadací. Od roku 1998 vešel v platnost Zákon o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.), který znamenal ve vývoji nadací zásadní zlom. Náročné podmínky citovaného zákona měly za následek, že z několika tisícovek nadací jejich počet ke konci roku 1998 klesl na cca 150. Do roku 2007, kdy byla činěna tato aktualizace, jejich počet postupně přesáhl 400. Hlavním limitujícím faktorem pro nárůst počtu nových nadací v ČR je zákonem stanovená povinnost minimálního nadačního jmění  nezbytného pro registraci nadace ve výši 500 000 Kč. Nadační jmění přitom nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno, je určeno k permanentnímu investování. O kapitalizaci českých nadací se výrazným, ve světe ojedinělým, počinem zasloužil i stát, a sice zřízením tzv. Nadačního investičního fondu (NIF), díky kterému do nadačních jmění vybraných celkem 73 českých nadací doputovalo zhruba 2.5 mld. Kč určených na trvalou podporu českého nevládního neziskového sektoru.

 Více zde: https://t-veritas.webnode.cz/cestou-necestou/nadace/vymezeni-nadaci/